วันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2552

จุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาโปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์

จุดประสงค์รายวิชา
1. สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมประมวลผลคำกับงานต่างๆ
2. ตระหนักถึงการใช้โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์
3. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์

มาตรฐานรายวิชา
1. บอกรูปแบบของเอกสารประเภทต่างๆ
2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมประมวลผลคำในการผลิตเอกสารประเภทต่างๆ

คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบหนังสือราชการ บันทึกข้อความ จดหมายธุรกิจ จดหมายเวียน ปฏิบัติการพิมพ์เอกสารตามรูปแบบ การพิมพ์ตาราง การพิมพ์นามบัตร แผ่นพับ แผ่นโฆษณา ใบวุฒิบัตร การจ่าหน้าซอง บัตรอวยพร แบบฟอร์ม

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ศึกษาจากใบความรู้ประกอบการเรียน
2. ปฏิบัติตามใบงานประกอบการเรียน
3. ทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน

อุปกรณ์และสื่อการเรียน-การสอน
1. บรรยายประกอบตัวโปรแกรม Microsoft Word
2. ใบงาน
3. คอมพิวเตอร์

การวัดและประเมินผลการศึกษา
1. คะแนนรวม 100 คะแนน
2. คะแนนเก็บ 70 คะแนน
เวลาเรียน 10 คะแนน (สายหรือขาดหักครั้งละ 1 คะแนน และขาดได้ไม่เกิน 3 ครั้ง)
พฤติกรรม 10 คะแนน
ปฏิบัติ 30 คะแนน
สอบเก็บคะแนน 10 คะแนน
แบบฝึกหัด 10 คะแนน
3. คะแนนสอบ 30 คะแนน
3.1 สอบกลางภาค 15 คะแนน
3.2 สอบปลายภาค 15 คะแนน

เกณฑ์การตัดเกรด
คะแนน 0-49 เกรด 0
คะแนน 50-54 เกรด 1
คะแนน 55-59 เกรด 1.5
คะแนน 60-64 เกรด 2
คะแนน 65-69 เกรด 2.5
คะแนน 70-74 เกรด 3
คะแนน 75-79 เกรด 3.5
คะแนน 80-100 เกรด 4

เอกสาร ตำรา หรือหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียน
- หนังสือ “โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์”, ผู้แต่ง นรีรัตน์ นิยมไทย และ พรรณี เครือบุญราช โดย บริษัท สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ จำกัด

- หนังสือ “โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์ (Microsoft Word XP)”, ผู้แต่ง สมเจตต์ แป๊ะประภา และคณะ โดย จุฬาบุ๊ค

2 ความคิดเห็น: