วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2552

หนังสือประชาสัมพันธ์

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมาของหนังสือประชาสัมพันธ์ได้
2. สามารถอธิบายหนังสือประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ ได้
3. บอกส่วนประกอบของหนังสือประชาสัมพันธ์ได้สามารถพิมพ์รูปแบบหนังสือประชาสัมพันธ์ได้

หนังสือประชาสัมพันธ์
หนังสือประชาสัมพันธ์ ให้ใช้ตามแบบที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดแบบไว้โดยเฉพาะ

หนังสือประชาสัมพันธ์มี 3 ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว

ข้อ 1 ประกาศ

คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดทำตามแบบที่ 7 ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
1.1 ประกาศ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ
1.2 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ประกาศ
1.3 ข้อความ ให้อ้างเหตุผลที่ต้องออกประกาศและข้อความที่ประกาศ
1.4 ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกประกาศ
1.5 ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อออกประกาศ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ
1.6 ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของผู้ออกประกาศ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ทำเป็นแจ้งความ ให้เปลี่ยนคำว่าประกาศ เป็นแจ้งความ

ข้อ 2 แถลงการณ์
คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการหรือเหตุการณ์ หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกันใช้กระดาษตราครุฑและให้จัดทำตามแบบที่ 8 ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
2.1 แถลงการณ์ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์
2.2 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกแถลงการณ์
2.3 ฉบับที่ ใช้ในกรณีที่จะต้องออกแถลงการณ์หลายฉบับในเรื่องเดียวที่ต่อเนื่องกันให้ลงฉบับที่เรียงตามลำดับไว้ด้วย
2.4 ข้อความ ให้อ้างเหตุผลที่ต้องออกแถลงการณ์และข้อความที่แถลงการณ์
2.5 ส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์
2.6 วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกแถลงการณ์

ข้อ 3 ข่าว

คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ ให้จัดทำตามแบบที่ 9 ท้ายระเบียบโดยกรอก รายละเอียดดังนี้

3.1 ข่าว ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว
3.2 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกข่าว
3.3 ฉบับที่ ใช้ในกรณีที่จะต้องออกข่าวหลายฉบับในเรื่องเดียวที่ต่อเนื่องกัน ให้ลงฉบับที่เรียงตามลำดับไว้ด้วย
3.4 ข้อความ ให้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของข่าว
3.5 ส่วนราชการที่ออกข่าว ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว
3.6 วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกข่าว

ประกาศ คือบรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษครุฑ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ทำเป็นแจ้งความ ให้เปลี่ยนคำว่าประกาศ เป็นแจ้งความ

แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของราชการ หรือเหตุการณ์ หรือ กรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษครุฑ

ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นควรเผยแพร่ให้ทราบ

Download :
click ขวา save target as

หนังสือประชาสัมพันธ์.ppt

ตัวอย่าง ข่าวประชาสัมพันธ์.doc

ตัวอย่าง แถลงการณ์.doc

ตัวอย่าง ประกาศ.pdf

ใบงานที่ 5 หนังสือประชาสัมพันธ์.doc

3 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ1/8/54 04:37

  ขอบคุณนะคะ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ15/9/55 22:44

  ของใจงับ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ2/6/56 02:41

  ขอบคุณนะค่ะ

  ตอบลบ